Logo Lions

Do 5/08 Bestuursvergadering
Do 12/08 Vakantievergadering
Do 26/08 Vakantievergadering
Do 2/09 Bestuursvergadering
Do 9/09 Statutaire vergadering


vrijdag 23 juli 2021
Tekst Lions Asse Hopperanken Aanmelden Logo Facebook
U bent hier: Home > Onze Club > Kennismaking      Contact | Sitemap


Woord van de voorzitter - Etienne Esselens
Bestuurswissel 2015–2016
LIONS ASSE VIERT ZIJN 40-JARIG BESTAAN

Groepsfoto leden Lions Asse 26-06-2015


Beste vrienden LIONS en beste vriendinnen van de Lions,

Bij een voorzitterswissel is het een gewoonte dat de nieuw verkozene zijn voorganger bedankt voor het geleverde werk en inzet, het gevoerde beleid onderschrijft, en dat hij belooft op de ingeslagen weg verder te zullen gaan, mits zegt men er dan bij met het leggen van enkele andere accenten. Welnu ik wens dit bij deze ook te doen.

Ik dank hierbij gemeend uittredende voorzitter Carlos en bij uitbreiding ook zijn voorganger Thierry.

U zult het mij niet kwalijk nemen als ik dat dankwoord even wil uitleggen en situeren.

Buiten de daarstraks opgesomde activiteiten, die telkens van nul af aan dienden te worden opgestart, wil ik toch speciaal benadrukken dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat Lions Asse is uitgegroeid tot een bende van meer dan twintig leden. En het waren zelfs allemaal 'goeie' leden, uit het echte Lions hout gesneden. Opgelet ik heb 'goeie' leden gezegd en niet 'normale Lionsleden'. Het zijn er inderdaad, zoals men zegt allemaal 'geen gewone'. Elk van hen heeft zijn 'specifieke' manier van 'zijn' en 'kunnen'. Daardoor juist zijn al die activiteiten en prestaties dan ook mogelijk geworden.

Twee of drie belangrijke eigenschappen of beter gezegd kenmerken hebben die voorzitters aan onze club meegegeven. Ik denk hier vooral aan de 'vriendschap' tussen de leden. Een woord dat door Thierry niet alleen te pas en te onpas werd gebruikt, maar waarvan hij een begrip heeft gemaakt tussen de clubleden. Kleine meningsverschillen en discussies konden zo tot heden worden opgelost of in de kiem gesmoord. De toast die wordt uitgebracht bij het begin van onze vergaderingen 'Op de vriendschap' en onze ere -gouverneur... is alzo werkelijkheid geworden.

Een ander aspect van Lions Asse is de losse sfeer, het plezante, de moppen, de kleine en grote steekjes onder water, de humor. Vergaderingen zijn geen 'gezaag' of saaie bedoeningen. Buiten het hoognodige dat moet gezegd worden, is het grollen en grappen. Iedereen is er graag bij.

Opgelet echter dat betekent niet dat er niet gewerkt wordt. In de commissies wordt alles besproken, voorbereid en wordt het grote werk geleverd.

En deze losse en vriendschappelijke sfeer tussen de leden werd verder gecultiveerd door Carlos, die er daarenboven nog in slaagde alles verder te structureren en de werking van de commissies te optimaliseren.

Het zal niet eenvoudig worden om deze drie belangrijke eigenschappen: vriendschap, plezier en structuur binnen de club verder te behouden en te bestendigen. Ik wil daar mijn best voor doen.

Het verleden is voorbij, maar de toekomst is gestoeld op het verleden.

De opgedane ervaringen zullen ons toelaten dit jaar opnieuw enkele prachtige organisaties neer te zetten. Het ontwerp van de jaarplanning is zo goed als klaar. Gepland zijn dit jaar: het bierfestival eind augustus, orchideeënverkoop in september, 'De Prikkeling' in november (hier staat nog een klein vraagteken), een academische zitting 40 jaar met oud leden in januari, het LAS in februari, de Gala-avond, in het teken van het 40 jarig bestaan aan de viering van het 40 jarig bestaan in april, (eventueel nog te verplaatsen, indien de prikkeling geen doorgang zou kunnen vinden) en deelname aan de 'Special Olympics' in mei. Het spreekt vanzelf dat wij bij deze organisaties graag een beroep zullen doen op de inzet en medewerking van de partners. En à propos, bij de verwezenlijkingen van mijn voorgangers mag ik zeker niet vergeten de vrouwen geluk te wensen voor de organisatie van het etentje 'onder vrouwen', op initiatief van de partners van de voorzitters.

Opgelet dames, het is niet zo dat wij u alleen maar willen zien als er te werken valt. Benevens wat reeds is opgesomd zijn er ook al plannen gesmeed voor een restaurantbezoek in juli, een grootse barbecue in augustus, enkele uitstappen naar etentjes van bevriende clubs, een uitstap als begeleiding van de deelnemers aan de Viking Run, twee Ladies Nights, een Valentijnsetentje, een Ardennenweekend, en wat nieuw is - een champagne weekend. Alles samen met u wel uiteraard onder voorbehoud van voldoende interesse. En het is nog niet gedaan. Julie worden zeker ook genodigd op een viertal tafelredes, zo niet publieke spreekbeurten over 'interessante' onderwerpen.

Wij weten dat wij eigenlijk zonder u niet kunnen. En bij deze dus bedankt voor de steun in het verleden en reeds voor wat komen gaat.

Dat alles kan natuurlijk niet zonder de inzet van de leden zelf. En die is er. Een tiental leden hebben toegezegd om deel uit te maken van de stuurgroep, die in principe maandelijks samen komen om alles te regelen:

Op de eerste plaats Carlos, als past- president, Benny blijft ondervoorzitter, Pascal blijft financieel toezichter, Jeroen wordt de nieuwe man die als 'protocol-chef' zal instaan voor de organisatie van de vergaderingen, waar Pieter als censor, d.w.z. boetemeester en behoeder van de statuten, zal optreden.

Joost blijft onze immer betrouwenswaardige man van het web, en Hendrik zal zich dit jaar o.a. bezig houden met het ledenbeheer. En ja ik ben NIET iemand vergeten, inderdaad de niet weg te denken en zo belangrijke taak van secretaris zal worden waargenomen door Thierry. Hij zou ons vandaag meedelen of hij zijn verslagen gaat vertellen, schilderen of op video zetten. En Cris , met C en zonder h, wil zich verder bekwamen in de taken van 'public Relations' van de club.

En dat is ook weer niet alles. Er zijn nog de vacante plaatsen voor de vaste commissies 'Goede en Sociale Werken' en 'Fondsenwerving'. Voor alle opgesomde activiteiten zijn er daarenboven nog 'trekkers' nodig, die directeur van deze commissies ad hoc zullen spelen.

Het zou fijn ook dit jaar opnieuw voldoende geld te kunnen inzamelen om onze 'sociaal dienstbetoon' verder te kunnen zetten.

En dat is toch de reden van het bestaan van een Lionsclub. Wellicht moeten wij bij onze organisaties iets meer aandacht besteden op het financieel rendement en zullen wij de verkoop van onze pralines nieuw leven moeten inblazen.

Ik zou zo zeggen een hele boterham! En we zijn uiteindelijk nog maar met 21. Het is mijn droom om dit jaar het ledenaantal opnieuw iets verder uit te breiden. Zoals men kan vaststellen kan men leden verliezen om de meest uiteenlopende redenen. Maar het is afgesproken: alleen maar 'goede' leden, mensen die iets willen presteren en de lions- gedachte willen onderschrijven, zijn welkom. Onder begeleiding van Hendrik zullen die kandidaten aangesproken worden, en mits een stageperiode begeleid worden tot volwaardige LIASSEN, (LIONS ASSE)

 

Reeds jaren spreken wij ervan om rond de club een soort van vriendenkring te organiseren maar om welke reden dan ook is de uitvoering ervan nog niet gerealiseerd. Dit jaar zou ik graag die vriendenkring 'VRILIAS' afkorting van' Vrienden van Lions Asse' effectief zien opgestart worden. Een soort opvangnet voor mensen die ons genegen zijn maar zich bv. niet om de veertien dagen kunnen vrij maken, mensen die willen steunen, financieel of bij bepaalde gelegenheden enz.. Kennissen en vrienden dus die we kunnen uitnodigen op onze publieke activiteiten.

Alles ligt klaar om deze kring op te starten en wij verwachten er veel van.

Lions Asse is het waard een grote en sterke club te worden.

En wij kunnen het 40 jarig bestaan niet gepaster vieren dan door al deze wensen werkelijkheid te maken.

Als wij vrienden onder elkaar blijven, er altijd een gezellige boel van blijven maken en gestructureerd te werk gaan bij onze werking, lukken wij daar zeker in.

En ik weet zeker dat ieder van u ons hierbij zal helpen!     Dank u.

_______________________________________________EE26.06.15


 
Groepsfoto Lions Asse

LIONS ASSE BESTAAN 35 JAAR

Dit jaar viert Lionsclub Asse zijn 35 jaar bestaan. In België tellen de Lions ong. 7500 leden.

De club is een autonoom werkend deel van een internationale niet gouvernementele organisatie, gesticht bijna honderd jaar geleden. De leden van de afdeling Asse, allen sterk gemotiveerde mannelijke persoonlijkheden uit diverse beroepen uit de streek, worden, streng selectief, door aanbeveling gekozen.

Komend uit het middenveld, pluralistisch wat hun overtuiging betreft, hebben zij zich in een geest van dienstbaarheid geëngageerd, verwoord in de leuze "We Serve".

Hun doelstelling is de gemeenschap behulpzaam te zijn, waar de overheid en/of de instellingen het niet voorzien hebben of het financieel niet aankunnen.

De leden van Asse kiezen daarbij, liever dan rechtstreekse hulpvoorziening, voor de creatieve eigenschappen van de gesteunde projecten.

Praktisch gebeuren de werkzaamheden van deze vereniging op basis van statuten, met een vergadering om de twee weken, die gepaard gaat met een gezamenlijk genoten avondmaal; de gevoerde discussies gebeuren op een strikt democratische wijze.

Het realiseren van de serviceprojecten wordt pas mogelijk door de persoonlijke bijdrage van de leden, alsook door de opbrengst van benefietactiviteiten, georganiseerd met hun enthousiaste inzet. Zodoende kunnen zij jaarlijks enkele duizenden euro's besteden aan diverse werken.

Voorbeeld van een werk, onder de zovele uit het verleden van de club, was het uit de grond stampen van de Telehulp - service. Het oproepsysteem bestemd voor alleenwonende ouderlingen en waarvan het communicatiemateriaal door de Lions geleverd werd, was een première in het land en werd uitgebouwd in associatie met het OCMW. Vrij recent werd in een samenwerking met de politiezone AMOW mee de aanzet gegeven voor de installatie van een verhoorlokaal. Meer dan vijfenveertig gesteunde projecten in de loop van deze 35 jaar getuigen voor de actieve inzet van de club.

Vier stichtende leden zijn nog steeds present: Jacques Dascotte, Pierre Fieremans, Romain Wingels en Jacques Reygaerts.      (juni 2011)